Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu Artemigallery.sk účinné od 08.03.2024.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Ema Sádecká M.A., Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, 101 00, ČR, IČO: 34344918, DIČ: 1021146984, (ďalej len ,,Predávajúci”) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), upravujúce vzájomné práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ,,Kupujúci“) na základe objednávky zo strany kupujúceho, uskutočnenej v elektronickom obchode predávajúceho na adrese: https://artemigallery.sk/, najmä postup pri objednávaní tovaru, dodacie a platobné podmienky, reklamačné konanie a postup pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy.

1.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky kupujúceho a vzťahujú sa výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.

1.3. 2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) na https://artemigallery.sk/.

1.4. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na https://artemigallery.sk/. Predávajúci Ema Sádecká si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

1.5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.7. Kupujúci vystavením objednávky vyslovuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom v nich obsiahnutým, týmto VOP a reklamačnému poriadku úplne rozumie a súhlasí s nimi.

2. Výklad pojmov

2.1. E-shop je elektronický obchod umiestnený na internetovej https://artemigallery.sk/ prostredníctvom ktorého predávajúci ponúka na predaj tovar kupujúcim.

2.2. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového portálu https://artemigallery.sk/ Ema Sádecká M.A., Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, 101 00, ČR, IČO: 34344918, DIČ: 1021146984, (ďalej len ,,Predávajúci”)

Kontaktné údaje predávajúceho sú:

tel. číslo: +421 918 036 229
e-mail: info@artemigallery.sk
kontaktná osoba: Ema Sádecká

2.3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na https://artemigallery.sk/, alebo osoba,, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný v e-shope, a v súlade s týmito VOP uzatvorí s predávajúcim prostredníctvom e-shopu kúpnu zmluvu a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu prostredníctvom e-shopu, s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.5. Tovar sú výrobky uvádzané v katalógu predávajúceho, nachádzajúcom sa v e-shope, ktoré predávajúci ponúka na predaj kupujúcemu. Ide o originálne umelecké diela.

2.6. Registrácia je postup, pri ktorom kupujúci vyplní elektronický registračný formulár uvedený v e-shope pri nákupe. Registrácia nie je povinná. Registrácia poskytuje kupujúcemu možnosť využívať výhody svojho registrovaného účtu, napr. používať nastavenia adresára, sledovať stav svojej objednávky, prezerať históriu objednávok. Kupijúci je povinný v rámci registrácie presne a pravdivo vyplniť všetky údaje uvedené v registračnom formulári. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov pri registrácii.

3. Objednávanie tovaru, storno objednávky

3.1. Objednávku považujeme za platnú elektornickú objednávku len ak sú všetky vyplnené údaje v registrových formulároch platné, pravdivé a riadne vyplnené.

3.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa a dodanie sa realizuje iba prostredníctvom e-shopu, postupom a na základe podmienok uvedených v týchto VOP.

3.3. Predmetom objednávky môže byť:

3.3.1. Katalógový tovar – sú výrobky, zaradené v sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode https://artemigallery.sk/ s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

3.3.2. Neobvyklé množstvo katalógového tovaru – je také množstvo, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj predávajúceho v danom tovare.

3.3.3. Nekatalógový tovar – je tovar zhotovený alebo upravený podľa osobitných požiadaviek a špecifikácie kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

3.4. Kupujúci realizuje nákup tovaru prostredníctvom e-shopu výberom požadovaného tovaru a jeho množstva, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny za tovar, výberom spôsobu doručenia tovaru a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov. Nakupovať on-line v e-shope môžu tak registrovaní, ako aj neregistrovaní, kupujúci.

3.5. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii, presne a pravdivo uviesť:

3.6.1. Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno, alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa) v prípade firmy: IČO, IČ DPH;

3.6.2. Kód objednávaného tovaru uvedený v katalógu;

3.6.3. Množstvo objednávaného tovaru;

3.6.4. Adresa miesta dodania tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju sa má za to, že tovar bude doručený na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

3.6.5. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

3.7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

3.8. Po výbere tovaru Kupujúcim a vyplnení jednotlivých údajov v objednávkovom formulári, uvedených v bode 3.3 týchto VOP, sa kupujúcemu v e-shope zobrazí súhrn objednávky, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

3.8.1. názov a kód objednávaného tovaru, pričom bližšia špecifikácia tovaru sa zobrazí po kliknutí na príslušný odkaz umiestnený na súhrne objednávky,

3.8.2. obchodné meno, adresa sídla, prípadne adresa elektronickej pošty, predávajúceho na zasielanie reklamácií, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné pre kontakt kupujúceho s predávajúcim,

3.8.3. celková cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a nákladov na dopravu, t.j. poštovné, a pod.,

3.8.4. platobné podmienky, dodacie podmienky a lehota dodania tovaru kupujúcemu.

3.9. Kupujúci je pred potvrdením objednávky povinný skontrolovať údaje uvedené v objednávke. Kupujúci potvrdením objednávky záväzne objedná vybratý tovar. Kupujúci objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím Kupujúci potvrdzuje svoju vedomosť o nutnosti platby za objednaný tovar, t.j. zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy.

3.10. Predávajúci elektronicky potvrdí objednávku Kupujúceho bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle e-mailovú správu s predmetom „Potvrdenie objednávky“.

3.11. Predávajúci je oprávnený objednávku nepotvrdiť alebo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:

3.11.1. v lehote určenej týmito VOP alebo,

3.11.2. v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke e-shopu v čase vystavenia objednávky alebo

3.11.3. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo

3.11.4. z dôvodu, že kupujúci zadal neexistujúcu adresu dodania, resp. neexistujúce, neplatné alebo nepravdivé telefónne číslo, prípadne nie je možné v rámci 3 pracovných dní od prijatia objednávky kupujúceho telefonicky s kupujúcim overiť adresu dodania.

Vo vyššie uvedených prípadoch predávajúci bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (písomne, elektronicky), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Ak sa s kupujúcim nedohodlo náhradné plnenie a kupujúci medzičasom zaplatil kúpnu cenu, predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy.

3.12. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku kupujúceho aj v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

3.13. Potvrdením objednávky podľa bodu 3.7. VOP sa považuje objednávka kupujúceho za záväznú. Ustanovenie bodov 3.8. a 3.9. týchto VOP tým nie je dotknuté.

3.14. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade objednávky na neobvyklé množstvo tovaru alebo v prípade uvedenia neexistujúcej alebo inak očividne nepravdivej adresy na dodanie tovaru, je predávajúci oprávnený telefonicky preveriť hodnovernosť objednávky s kupujúcim.

3.15. Za dokončenie nákupu je považované, ak kupujúci nákup riadne ukončil a bolo mu pridelené a potvrdené číslo objednávky.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.6. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas uhradiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, a to podľa spôsobu platby a spôsobu dopravy, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

4.7. Kúpna cena vrátane DPH je uvedená pri každom výrobku zobrazenom v e-shope. Kúpna cena sa kupujúcemu súčasne zobrazí v objednávke tovaru a bude uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane poštovného.

4.8. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy môže kupujúci uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

4.8.1. prevodom na účet (internetbanking) – po potvrdení objednávky sa kupujúcemu zobrazia inštrukcie k platbe bankovým prevodom a zároveň na e-mail kupujúceho zadaný pri registrácii alebo v objednávke kupujúci obdrží všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, a pod.);

4.8.2. platbou prostredníctvom PayPal

4.9. Faktúra na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená predávajúcim, bude zaslaná kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a súčasne v listinnej forme spolu s tovarom. Faktúra pripojená k tovaru slúži zároveň ako záručný list a potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

4.10. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke e-shopu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky.

4.11. V prípade objednávky nekatalógového tovaru alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve môže predávajúci požadovať od kupujúceho uhradenie kúpnej ceny a ceny dopravy vopred alebo poskytnutie primeraného preddavku. Poskytnutý preddavok sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade, ak kupujúci riadne dodaný a bezchybný tovar neprevezme, predávajúci môže použiť poskytnutý preddavok na náhradu škody, spôsobenej mu neplnením povinností zo strany kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody prevyšujúcej poskytnutý preddavok tým ostáva nedotknutý.

4.12. Pri nákupe prostredníctvom e-shopu predávajúceho nie je možné uplatnenie iných ako v e-shope uvedených zliav. Zľavy nemožno kombinovať, ak nie je výslovne uvedené inak.

5. Dodacie podmienky

5.6. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v akosti a množstve, ako bolo uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať doručený tovar.

5.7. Objednávka je vyexpedovaná obvykle do 3 pracovných dní.

5.8. V prípade objednávky katalógového tovaru skladom (nie v neobvyklom množstve) s iným spôsobom platby ako dobierkou, je lehota dodania tovaru 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

5.9. V prípade objednávky nekatalógového tovaru alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude termín dodania tovaru určený dohodou predávajúceho s kupujúcim.

5.10. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni. Za miesto dodania sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar dodávaný.

5.11. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať v termíne podľa bodu 5.2., 5.3. alebo 5.4., bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s uvedením náhradnej dodacej lehoty.

5.12. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace v dodaní tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci (vojna, štrajk, nepokoje, výluka a pod.).

5.13. Kupujúci je informovaný o vyexpedovaní tovaru prepravnej spoločnosti prostredníctvom e-mailu. Status objednávky môže Kupujúci skontrolovať po prihlásaní sa do e-shopu.

5.14. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu.

5.15. Spolu s dodaním tovaru, zasielaného prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho, bude kupujúcemu doručená faktúra a dodací list vystavený predávajúcim, prípadne prepravný list alebo iný zodpovedajúci doklad prepravcu. Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho. Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci dodací list, prípadne prepravný list alebo iný zodpovedajúci doklad, a to uvedením mena, priezviska a čitateľného podpisu kupujúceho.

5.16. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

5.17. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný v tejto lehote písomne alebo elektronicky oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

5.18. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

5.19. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

5.20. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.21. Ak v týchto VOP nie je výslovne ustanovené inak, kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim objednaný a riadne dodaný tovar vždy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

5.22. Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme z dôvodov na jeho strane alebo ak sa nepodarí zásielku doručiť z dôvodu nesprávne alebo nepravdivo uvedenej dodacej adresy kupujúcim pri vystavení objednávky alebo registrácii, alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar formou dobierky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dopravou tovaru späť do skladu predávajúceho a náklady spojené s uskladnením objednaného tovaru vo výške skladného 3 € za každý začatý deň uskladnenia, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. Prvých 14 dní uskladnenia zásielky predávajúci neúčtuje skladné. V prípade, ak kupujúci požiada o doručenie tovaru, je predávajúci oprávnený doručiť tovar až po úhrade nákladov na spojených s dopravou do skladu predávajúceho a skladného v zmysle tohto bodu VOP. Právo na náhradu škody predávajúceho týmto nie je dotknuté.

5.23. Ak nedoplatok za skladovanie zásielky v zmysle bodu 5.16. týchto VOP nadobudne hodnotu rovnú alebo vyššiu, ako je hodnota zaplateného tovaru, kupujúci stráca nárok na vydanie tovaru kupujúcemu alebo vrátenie kúpnej ceny. Maximálna lehota uskladnenia tovaru predávajúcim je 1 mesiac.

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.6. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, ak nie je predávajúcim v konkrétnych prípadoch určená iná záručná lehota.

6.7. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka , nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, prostredníctvom ktorých plnil, najmä:

a) straty pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúceho identifikovať oprávnenosť kupujúceho na uplatnenie nárokov z vád,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal),

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) poškodením tovaru kupujúcim pri preprave vlastným dopravným prostriedkom alebo nesprávnym uskladnením pred montážou tovaru,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, alebo s obvyklými podmienkami, alebo používaním na iný účel, na ktorý je tovar určený.

6.8. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

6.9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.11. Reklamácie vád tovaru môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom na adrese: https://artemigallery.sk/ do 7 dní odo dňa ich zistenia, najneskôr do skončenia záručnej lehoty 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ustanovenie tohto bodu VOP sa primerane vzťahuje aj na zasielanie sťažností alebo podnetov kupujúcich, ktoré nemajú charakter reklamácie vád tovaru. Ak sú sťažnosť alebo podnet odôvodnené, predávajúci ju vybaví v lehote do 7 dní od jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu oznámenie prostredníctvom e-mailovej správy.

6.12. Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou; v prípade reklamácie zasielanej e-mailom doručí kupujúci reklamovaný tovar po odoslaní e-mailovej reklamácie. K reklamácii kupujúci pripojí faktúru alebo pokladničný doklad, ktorý k tovaru obdržal; tieto zároveň slúžia ako záručný list. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar osobne do sídla spoločnosti predávajúceho alebo zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriéra na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie/stratu reklamovaného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého kupujúci zaslal reklamovaný tovar predávajúcemu. Predávajúci nemôže reklamáciu vybaviť bez obdržania reklamovaného tovaru od kupujúceho.

6.13. V prípade, ak doručenie vadného tovaru predávajúcemu nie je objektívne možné (napr. z dôvodu, že tovar je už zabudovaný, ide o nadrozmerný tovar a pod.), kupujúci pripojí k reklamácii fotodokumentáciu vadného tovaru, prípadne predávajúci vykoná ohliadku vadného tovaru v mieste jeho inštalácie alebo montáže.

6.14. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci zašle potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu obratom na e-mailovú adresu kupujúceho.

6.15. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6.16. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach podľa bodu 6.5. týchto VOP; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6.4. týchto VOP:

ihneď,
v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.17. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.18. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.19. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na dobu určitú a zaniká jej splnením alebo odstúpením kupujúceho v zmysle tohto čl. 7. VOP.

7.7. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe, e-mailom alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie, ktorý tvorí prílohu týchto VOP (ďalej len „formulár“).

7.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci vykonal odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára, predávajúci po prijatí odstúpenia obratom poskytne kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia.

7.11. Pri odstúpení zmluvy zo strany kupujúceho, po prekročení 14-dňovej bezplatnej garancie spokojnosti, si predávajúci vyhradzuje nárok na vyúčtovanie storno poplatku vo výške 12% hodnoty objednaného tovaru. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby pokrátené o storno poplatok, ktorý bude riadne vyfakturovaný. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

7.12. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.6. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7.13. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho. Lehota podľa prvej vety tohto bodu je zachovaná v prípade, ak tovar bol odovzdaný na prepravu v posledný deň lehoty. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, zjavne nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a v čo najmenej porušenom originálnom obale. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu, prípadne priložiť aj kópiu faktúry alebo potvrdzujúci e-mail o nákupe.

7.14. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru podľa bodu 7.8. Vrátenie tovaru kupujúci uskutoční osobným doručením tovaru na adresu predávajúceho, uvedenej v bode 5.8. týchto VOP alebo zaslaním tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriéra na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za nedoručenie/stratu vráteného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého tovar vracia predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) nekatalógový tovar, t.j. tovar upravený podľa osobitných požiadaviek a špecifikácie kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho,

b) tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, a to ani v náhradnej lehote do 15 dní odo dňa splatnosti kúpnej ceny. Oznámenie o odstúpení predávajúci doručí kupujúcemu na adresu bydliska alebo elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.

8. Ochrana osobných údajov

8.6. Prevádzkovateľom e-shopu, nachádzajúceho sa na adrese https://artemigallery.sk/, je predávajúci. Predávajúci považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcimi v súvislosti s kúpnou zmluvou za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zákona o OOÚ. Vykonaním objednávky na https://artemigallery.sk. Kupujúci poskytuje v zmysle zákona o OOÚ Predávajúcemu v prípade, že je fyzickou osobou osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní tovaru), adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, osobné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami.

8.7. Odoslaním objednávky, resp. okamihom registrácie kupujúceho v e-shope, kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona o OOÚ. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového, resp. registračného, formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia plnenia podľa kúpnej zmluvy (doručenie objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou). Osobné údaje kupujúceho nebudú ďalej poskytované tretím osobá. Na žiadosť registrovaného kupujúceho jeho osobné údaje predávajúci vymaže z databázy registrovaných užívateľov.

8.8. Kupujúci zaslaním objednávky alebo registráciou v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo (príp. dátum narodenia), vyhlasuje, že jeho OU sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona o OOU so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov poskytovateľom a ich použitím na registračné a fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným produktom alebo službou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Kupujúci poskytuje Predávajúcemu tento súhlas po dobu 10 rokov, odo dňa registrácie, alebo vyplnenia objednávky. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

8.9. Kupujúci súhlasí, že prevádzkovateľ ako poskytovateľ osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám – sprostredkovateľom (najmä obchodným zástupcom vykonávajúcich činnosť predaja produktov a služieb na základe zmluvy o obchodnom zastúpení), pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných produktov Kupujúceho od Predávajúceho. Súhlas je udelený do času povinnej evidencie účtovných údajov o Kupujúcom.

8.10. Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, v spolupráci s ktorými zabezpečuje plnenie zmluvy Databáza osobných údajov kupujúcich je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.11. Poučenie dotknutej osoby (kupujúceho) v zmysle zákona o OOÚ:

8.11.1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme, a to:

– informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o OOÚ;

– informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie;

– zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania;

– opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania;

– likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil;

– ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, kupujúci môže požiadať o ich vrátenie;

– likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;

– blokovanie osobných údajov kupujúceho z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8.11.2. Kupujúci má ďalej právo u predávajúceho písomne namietať:

– spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

– využívanie mena, priezviska, titulu a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku;

– poskytovanie mena, priezviska, titulu a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

8.11.3. Kupujúci má ďalej právo:

– u predávajúceho písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o OOÚ nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;

– u predávajúceho písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov;

– pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

8.11.4. Nakoľko kupujúci nemá povinnosť svoje osobné údaje predávajúcemu poskytnúť, je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Predávajúci si nesmie súhlas kupujúceho vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Predávajúci bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o OOÚ.

8.11.5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

8.11.6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.6. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 12 a nasl. zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné na uvedený účel kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, PO BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.8. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (ďalej len „RSO“). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Kupujúci môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť kupujúceho bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

9.9. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Inšpekční Orgán

Praha 10

10. Záverečné ustanovenia

10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.

10.7. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť a doplniť. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na https://artemigallery.sk/ môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena sa stáva účinnou ku dňu jej prijatia. Kupujúci s takouto jednostrannou zmenou týchto VOP výslovne súhlasí. Na kupujúceho sa vždy vzťahuje aktuálne platné a účinné znenie VOP, ibaže z kogentného právneho predpisu, od ktorého nie je možné sa odchýliť dohodou zmluvných strán, vyplýva, že sa použije konkrétne ustanovenie VOP platné v čase vzniku kúpnej zmluvy.

10.8. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na https://artemigallery.sk/

10.9. VOP v aktuálnom znení sú vždy dostupné na viditeľnom mieste v e-shope na adrese: https://artemigallery.sk/ V rozsahu čl. VI. sa tieto VOP považujú za reklamačný poriadok.

10.10. Vo všetkých veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa použijú príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

10.12. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.